Drone Begreper

Under finner du begreper du bør vite.

AGL

(Fork. Above Ground Level) Angir høyde med referanse til bakkenivå.

AIP

Aeronautical Information Publication. Dokument utgitt av myndighetene i hvert land. Inneholder informasjon om regelverk, prosedyrer og administrativ informasjon.

AMSL

Above Mean Sea Level. Høyde over havoverflaten (ved gjennomsnittsberegnet høyde på havet).

Automatic Unmanned Aircraft System

(Automatisk ubemannet system) Et system der luftfartøyet flyr etter en forhåndsprogrammert rute og gjør forhåndsprogrammerte aktiviteter underveis. Ofte kan disse omprogrammeres underveis, og graden av denne muligheten avgjør hvorvidt den kan kalles RPAS eller ikke.

Autonomous Unmanned Aircraft Systems

(autonomt ubemannet system) er et system der luftfartøyet flyr etter forhåndsprogrammerte retningslinjer, og som tar “egne” beslutninger automatisk på bakgrunn av disse. Det er ikke mulig for en pilot å gi korreksjoner underveis når systemet opereres autonomt.

Beyond Line Of Sight

(Fork. BLOS. Utenfor visuell øyekontakt) Flyging med ubemannet luftfartøy utenfor synsrekkevidde for pilot og/eller observatør. Navigasjon og kontroll av dronen skjer ved hjelp av teknisk utrustning.

Beyond Radio Line Of Sight

(Fork. BRLOS/B-RLOS) Undergruppe/spesifisering av BLOS der det ikke er direkte link mellom bakkestasjon og luftfartøyet og en eller annen form for relé benyttes. (f.eks satcom, mobilteknologi, etc.) Luftfartøyet kan fysisk være VLOS/EVLOS, men er ikke å betrakte som en VLOS/EVLOS operasjon uten særskilt godkjenning.

Beyond Visual Line of Sight

(Fork. BVLOS/B-VLOS) Undergruppe/spesifisering av BLOS, samme kriterier som BLOS.

Drone

Det er samme som RPA og er et fjernstyrt ubemannet fartøy. Begrepet drone benyttes gjerne om mindre systemer og ved kommunikasjon med allmennheten.

Extended Visual Line of Sight

(Fork. EVLOS/E-VLOS) VLOS Operasjoner over 400ft AGL og/eller der ordning for opprettholdelse av visuell kontroll med luftfartøyet utenfor pilotens synsrekkevidde.

First Person View (FPV)

Innebærer flyging av RPA/modellfly uten å ha visuell kontakt med farkost. Piloten bruker som regel en LCD skjerm eller spesielle briller til å navigere rundt. Piloten vil gjennom LCD/briller få bilde som tilsvarer pilotens perspektiv i ett bemannet luftfartøy.

Gods

Gjenstander, varer, artikler og stoffer som transporteres med en RPA.

Luftfartøy

Ethvert apparat som kan holdes oppe i atmosfæren ved reaksjoner fra luften, dog ikke ved reaksjoner av luft mot jordoverflaten.

MOTW

Maximum take off Weight. Den maksimale tillatte avgangsvekten et fartøy kan ha, når en kun tar hensyn til strukturelle begrensninger.

Operasjonsområde

Forhåndsdefinert geografisk område som er angitt horisontalt og vertikalt. Benyttes til å planlegge og gjennomføre oppdraget.

Remote Pilot Station

(Fork. RPS) Bakkedelen av et RPAS der piloten styrer en eller flere RPA fra. Kan sammenlignes med en cockpit bare at den står på bakken.

Remotely Piloted Aircraft

(Fork. RPA) Den delen av systemet som omfatter selve luftfartøyet. En person skal til enhver tid ha ansvar og kontroll over det aktuelle luftfartøyet. Tilsvarer også det norske begrepet “ubemannet luftfartøy” eller “drone”.t luftfartøy” eller “drone”

Standard sikkerhetsavstand

Det er ikke tillatt å fly:
a) høyere enn 120 meter over bakken eller vannet
b) nærmere enn 150 meter fra folkeansamling på mer enn 100 personer
c) nærmere enn 50 meter fra personer, motorkjøretøy eller bygning som ikke er under pilotens og fartøysjefens kontroll.

Ubemannet luftfart

Luftfart der fartøysjefen ikke befinner seg i luftfartøyet.

Unmanned Aerial Vehicle

(Fork. UAV) Tidligere benyttet begrep for den flygende delen av et UAS, men denne betegnelsen er på vei ut. Tilsvarer det norske begrepet “ubemannet luftfartøy” eller “drone”

Unmanned Aircraft System

(Fork. UAS) Beskriver hele systemet bestående av en bakkestasjon og luftfartøyet som styres derfra, i tillegg til alle komponenter som trengs for å operere systemet med f.eks utskytningsutstyr, kommunikasjonsutstyr, utstyr for automatiske landinger og lignende.

Visual Line Of Sight

(Fork. VLOS) Flyging med ubemannet luftfartøy som kan gjennomføres slik at luftfartøyet hele tiden kan observeres med det blotte øye uten utstyr som kikkert, kamera, eller andre hjelpemidler, unntatt vanlige briller. Fartøysjefen skal kunne kontrollere luftfartøyet manuelt slik at sammenstøt med andre luftfartøy, personer, fartøyer, kjøretøyer og konstruksjoner på bakken forhindres. I Norge er maksimal VLOS operasjonshøyde 400fot AGL